מהו יפוי כוח מתמשך ואיך הוא עוזר לנו לתכנן את עתידנו?​

אף אחד מאתנו לא יודע מתי ואם בכלל, יאלץ להזדקק לעזרת הזולת בפעולות החיים היומיומיות, ורבים מאתנו ממשיכים לדבוק בקלישאה  "לי זה לא יקרה".

לחיים שלנו יש דינמיקה משל עצמם, אנו פוגשים אנשים רבים, שבשלב מסוים בחייהם, הפכו למוגבלים בהיבטים שונים, בין היתר אובדן כושרם השכלי/השיפוטי/הפיזי, ואף לסיעודיים, רחמנא-ליצלן.

עד למועד תיקון חוק האפוטרופסות אשר אפשר  לערוך יפוי כוח מתמשך , הפתרון החוקי היחיד שניתן לאדם מוגבל בכשירותו המשפטית היה מינוי אפוטרופוס שיבצע עבורו את הפעולות הנצרכות לו, על כל המורכבות והסרבול הכרוך במוסד האפוטרופסות.

במאמר שלפנינו, נשפוך אור על ההסדר החדש בחוק האפוטרופסות, בכל הקשור לייפוי הכוח המתמשך ואיך הוא מועיל לאדם לתכנן את עתידו תוך שימת דגש על רצונו האמתי, ללא סרבולים מיותרים.

 • ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי חדש המחליף, במקרים רבים, את מוסד האפוטרופסות המסורבל, ומאפשר לאדם, הממנה את מיופה הכוח, לתכנן את עתידו בשלב בו הנו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. כאן המקום לציין כי מוסד האפוטרופסות ממשיך להתקיים במקביל, אך נוקשה מאוד וטוב לאנשים עריריים במצב של סכסוך במשפחה בהם הממנה לא סומך על המשפחה ורוצה פיקוח של האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח המתמשך מבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. הממנה בוחר בן משפחה ו/או אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע, המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו, אלא שהיתרון בהסדר חדש זה הוא שאין מנגנון פיקוח שוטף, כפי שחל במינוי אפוטרופוס.

 • בייפוי הכוח המתמשך, ניתן משקל רב לרצון האדם הממנה והוא רשאי לקבוע כבר עתה, בעודו עצמאי, מי הוא האדם המהימן עליו אשר ידאג לצרכיו בתקופה בה יזדקק לכך, ובמקרים רבים אף ללא צורך בפנייה לבית המשפט או לאפוטרופוס הכללי.

קודם לתיקון חוק האפוטרופסות, תחולת ייפוי הכוח הרגיל פקעה במועד בו מייפה הכוח הפך לאדם בלתי כשיר לפעולה משפטית, ובמקרים אלה לא היה מנוס אלא למנות לאותו אדם אפוטרופוס, על כל הכרוך במורכבות ההליך.

התיקון לחוק, מאפשר לאדם לערוך ייפוי כוח אשר ממשיך לחול גם לאחר שהאדם איבד כשירותו המשפטית, מכאן נגזר שמו "מתמשך", אך זאת בתנאי שייחתם ייפוי כוח מתמשך בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, לרבות חובת הפקדתו של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר מנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים, ועריכתו ע"י מי שהוסמך לכך, כפי שיפורט בהמשך.

  הממנה זכאי לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת, ובלבד שהממנה לא הגביל את עצמו לערוך שינויים או לבטלו במסגרת ייפוי הכוח עצמו.

  החוק מגדיר מי כשיר למנות מיופה כוח ומי כשיר לתפקיד כמיופה הכוח:

  הממנה – הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18) המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

  מיופה הכוח – איש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי, כגון עו"ד. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד" (כלומר מי שאינו תאגיד) מעל גיל 18.

  החוק קובע תנאי סף לכשירות לשמש כמיופה כוח:

  • בגיר מעל 18 שנה.
  • יחיד ולא תאגיד.
  • כשיר משפטית
  • פושט רגל שלא קיבל הפטר ומוגבל באמצעים, אינו יכול לשמש מיופה כוח בעניינים הנוגעים ברכוש.

  מינוי מספר מיופיי כוח

  אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יהיה מעוניין או לא יוכל לבצע את תפקידו לצמיתות. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. יש לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד ומהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם.

  ייפוי הכוח המתמשך יכול להינתן בתחום רפואי, אישי, רכוש, ובכל תחום שהאדם הממנה מעוניין בו.

  ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

  ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, החלפת מקום מגורים אם יש צורך בכך, דאגה לשעות הפנאי של האדם ועוד.

  ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש
  ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

  ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים
  הכוונה היא לענייניו הבריאותיים של האדם – דאגה לצרכיו הרפואיים של האדם דוגמת קביעת בדיקות ותורים אצל רופאים, קבלת החלטות הנוגעות לענייניו הרפואיים של האדם ועוד.

  יצוין כי, ניתן לערוך ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד או לקבוע שהעניינים הרפואיים יהיו חלק מייפוי הכוח המתמשך הכולל שיכול להתייחס לכלל ענייניו של האדם (עניינים רכושיים, אישיים ורפואיים).

  הנחיות מקדימות

  הממנה רשאי לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות שיכוונו את מיופה הכוח לעשיית הפעולות בהן הוא חפץ.

  דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת.

  הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה, הנקראים בלשון החוק "מיודעים".

   האדם ה"מיודע":

   האדם המיודע מתמנה ע"י הממנה ומשמש כגורם מפקח על כל  פעולותיו וקבלת החלטותיו של מיופה הכוח עבור הממנה. על מיופה הכוח לדווח למיודע על פעולותיו.

   המיודע  נכנס לתפקיד מרגע כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

   על הממנה להודיע למיודע אודות תפקידו, ככל שנבחר אדם מיודע.

   על המיודע חלה חובה לפנות לבית משפט בהיוודע על חריגה מפעולות בייפוי כוח, והא זכאי לקבל תוצאות טיפול בתלונה שהוגשה נגד מיופה הכוח.

   הפקדת ייפוי כוח

   קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת. 

   ניתן להפקיד את ייפוי הכוח בשתי דרכים:

   1. הפקדה בידי עורך דין- שליחת עותק מקורי מקוון של יפוי הכוח דרך המערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי. על המסמך להיות חתום אלקטרונית בידי עורך הדין שבפניו נערך ונחתם המסמך.
   2. הפקדה בידי הממנה (רק לאחר הפקדת המסמך על ידי עורך הדין), במערכת ההזדהות הממשלתית.

   כניסת ייפוי הכוח לתוקף:

   על מנת להכניס לתוקף ייפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף , בצירוף חוות דעת רפואית המעידה על כך שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר, או מסמך אחר אם נקבע תנאי אחר לכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך.

   החוק קובע כי מיופה הכוח לבדו, אינו יכול לקבוע תנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף.

   מרגע כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, מיופה הכוח יודיע לממנה, למיודע, אם קיים, לקרוב שהממנה מתגורר אצלו או לאפוטרופוס, בדבר קיומו של ייפוי הכוח.

   ייפוי כוח מתמשך לרכוש בלבד:

   הממנה רשאי לקבוע מועד לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש בלבד גם אם הוא עדיין בעל כשירות.  אזי ייפוי כוח זה הוא רגיל ולא מתמשך. למרות שהוא הופקד כייפוי כוח מתמשך, הוא הופך למתמשך כשחלה הדרדרות במצבו של הממנה, ואין בכניסה לתוקף של ייפוי הכוח לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.

   מיכאל אבירם, עו"ד נוטריון ומגשר

   אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור תמציתי של התיקון לחוק. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לעו"ד לקבלת ייעוץ משפטי .

   • מיכאל אבירם, עו"ד, מגשר ונוטריון, בוגר אוניברסיטת ת"א, מוסמך ע"י משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, בעל ניסיון וותק של למעלה מ- 28 שנים, בתחום דני משפחה ומקרקעין.